Bảng lãi suất mới nhất tại MB MBBANK Ngân Hàng Quân Đội cập nhật tháng 10/2022

Kỳ hạn Lãi trả sau (%/năm)
KKH 0,20%
01 tuần 0,50%
02 tuần 0,50%
03 tuần 0,50%
01 tháng 4,80%
02 tháng 4,90%
03 tháng 5,00%
04 tháng 5,00%
05 tháng 5,00%
06 tháng 6,50%
07 tháng 6,50%
08 tháng 6,50%
09 tháng 6,60%
10 tháng 6,60%
11 tháng 6,60%
12 tháng 6,80%
13 tháng 6,90%
15 tháng 7,00%
18 tháng 7,00%
24 tháng 7,10%
36 tháng 7,20%
48 tháng 7,30%
60 tháng 7,40%

Cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm

Tiền lãi = số tiền gử x cho lãi suất % x số tháng gửi : 12
hoặc Tiền lãi = số tiền gửi x cho lãi suất % x số ngày gửi : 365

Gửi 100 triệu ngân hàng MB lãi bao nhiều mỗi tháng

Gửi 100 triệu với kỳ hạn 1 tháng

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của MB kỳ hạn 1 tháng là 4,8% thì tiền lãi sẽ là:
100.000.000 x 4,8% : 12 = 400.000 đồng

Gửi 100 triệu với kỳ hạn 3 tháng

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của MB kỳ hạn 3 tháng là 5,0 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 3 tháng được tính như sau:
100.000.000 x 5,0% x 3 : 12 = 1.250.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 416.666 đồng

Gửi 100 triệu với kỳ hạn 6 tháng
Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của MB kỳ hạn 6 tháng ở thời điểm hiện tại là 6,5 % thì tiền lãi sẽ là, Lãi suất 6 tháng được tính như sau:
100.000.000 x 6,5% x 6 : 12 = 3.250.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 541.666 đồng

Gửi 100 triệu với kỳ hạn 9 tháng

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của MB kỳ hạn 9 tháng là 6,6 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 9 tháng được tính như sau:
100.000.000 x 6,6% x 9 : 12 = 4.950.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 550.000 đồng

Gửi 100 triệu với kỳ hạn 12 tháng

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của MB kỳ hạn 12 tháng ở thời điểm hiện tại là 6,8 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 12 tháng được tính như sau:
100.000.000 x 6,8 % = 6.800.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 566.666 đồng