Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy mới nhất ở ngân hàng Agribank như sau:

Kỳ hạn Lãi suất % / năm
Không kỳ hạn 0,30%
Tiền gửi thanh toán 0,30%
1 tháng 4,10%
2 tháng 4,10%
3 tháng 4,40%
4 tháng 4,40%
5 tháng 4,40%
6 tháng 4,80%
7 tháng 4,80%
8 tháng 4,80%
9 tháng 4,80%
10 tháng 4,80%
11 tháng 4,80%
12 tháng 6,40%
13 tháng 6,40%
15 tháng 6,40%
18 tháng 6,40%
24 tháng 6,40%

Cách tính tiền lãi suất tiền gửi

Tiền lãi bằng số tiền gửi, nhân cho lãi suất, nhân số tháng gửi, rồi chia cho 12
hoặc số tiền gửi nhân cho lãi suất, nhân với số ngày gửi, rồi chia cho 365

Gửi 500 triệu tại ngân hàng Agribank lãi bao nhiêu mỗi tháng:

Gửi 500 triệu với kỳ hạn 1 tháng: lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 1 tháng là 4,10 % thì tiền lãi sẽ là:
500 triệu triệu nhân 4,10 % nhân 1 chia cho 12 bằng 1.708.333 đồng
Gửi 500 triệu với kỳ hạn 3 tháng: lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 3 tháng là 4.40 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 3 tháng được tính như sau 500 triệu nhân 4.40 % nhân 3 chia cho 12 bằng 5.500.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 1.833.333 đồng
Gửi 500 triệu với kỳ hạn 6 tháng: lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 6 tháng ở thời điểm hiện tại là 4.80 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 6 tháng được tính như sau 500 triệu nhân 4.80 % nhân 6 chia cho 12 bằng 12.000.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 2.000.000 đồng
Gửi 500 triệu với kỳ hạn 12 tháng: lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 12 tháng ở thời điểm hiện tại là 6.40 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 12 tháng được tính như sau 500 triệu nhân 6,40 % bằng 32.000.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 2.666.666 đồng