Lãi suất mới nhất tại ngân hàng MB ngân hàng quân đội

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,20%
7 ngày 0,50%
14 ngày 0,50%
21 ngày 0,50%
1 tháng 4,00%
2 tháng 4,00%
3 tháng 4,80%
4 tháng 4,80%
5 tháng 4,80%
6 tháng 5,70%
7 tháng 5,70%
8 tháng 5,70%
9 tháng 5,80%
10 tháng 6,10%
11 tháng 6,20%
12 tháng 6,80%
13 tháng 6,90%
15 tháng 7,00%
18 tháng 7,00%
24 tháng 7,10%
36 tháng 7,20%
48 tháng 7,30%
60 tháng 7,40%

Cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm

Tiền lãi bằng số tiền gửi, nhân cho lãi suất, nhân số tháng gửi, rồi chia cho 12
hoặc số tiền gửi nhân cho lãi suất, nhân với số ngày gửi, rồi chia cho 365

Gửi 1 tỷ với kỳ hạn 1 tháng:

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của MB kỳ hạn 1 tháng là 4,00 % thì tiền lãi sẽ là:
1.000.000.000 x 4,00 % : 12= 3.333.333 đồng

Gửi 1 tỷ với kỳ hạn 3 tháng:

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của MB kỳ hạn 3 tháng là 4.80 % thì tiền lãi sẽ là: Lãi suất 3 tháng được tính như sau:
1.000.000.000 x 4.80 %x 3 : 12 = 12.000.000 đồng.
Như vậy lãi suất mỗi tháng là 4.000.000 đồng.

Gửi 1 tỷ với kỳ hạn 6 tháng:

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của MB kỳ hạn 6 tháng ở thời điểm hiện tại là 5.70 % thì tiền lãi sẽ là: Lãi suất 6 tháng được tính như sau:

1.000.000.000 x  5.70 % x 6 : 12 = 28.500.000 đồng.

Như vậy lãi suất mỗi tháng là 4.750.000 đồng.

Gửi 1 tỷ với kỳ hạn 12 tháng:

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của MB kỳ hạn 12 tháng ở thời điểm hiện tại là 6.80 % thì tiền lãi sẽ là: Lãi suất 12 tháng được tính như sau:

1.000.000.000 x 6,80 % = 68.000.000 đồng.

Như vậy lãi suất mỗi tháng là 5.666.666 đồng.

Gửi 1 tỷ với kỳ hạn 13 tháng:

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của MB kỳ hạn 12 tháng ở thời điểm hiện tại là 6,9 % thì tiền lãi sẽ là: Lãi suất 12 tháng được tính như sau:

1.000.000.000 x 6,9% x 13 :12 = 74.750.000 đồng.

Như vậy lãi suất mỗi tháng là 5.750.000 đồng.