Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)  Lãi suất áp dụng cho Khách hàng cá nhân tham gia mở mới sản phẩm “Tiền gửi tiết kiệm thông thường” Từ ngày 26/10/2022 như sau

Kỳ hạn Lãi Suất %
Không kỳ hạn 1
1 tháng 6
2 tháng 6
3 tháng 6
4 tháng 6
5 tháng 6
6 tháng 6.4
7 tháng 6.5
8 tháng 6.6
9 tháng 6.7
10 tháng 6.8
11 tháng 6.9
12 tháng 8.8
15 tháng 8.8
18 tháng 8.8
24 tháng 8.8
36 tháng 8.8

Công thức tính lãi suất tiền gửi

Tiền lãi bằng số tiền gửi, nhân cho lãi suất %, nhân số tháng gửi, rồi chia cho 12
hoặc số tiền gửi nhân cho lãi suất %, nhân với số ngày gửi, rồi chia cho 365

Gửi 200 triệu lãi bao nhiêu mỗi tháng

Gửi 200 triệu với kỳ hạn 1 tháng

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của SCB kỳ hạn 1 tháng là 6, % thì tiền lãi sẽ là:
200.000.000 x 6% : 12 = 1.000.000 đồng

Gửi 200 triệu với kỳ hạn 3 tháng

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của SCB kỳ hạn 3 tháng là 6 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 3 tháng được tính như sau:
200.000.000 x 6,% x 3 : 12 = 3.000.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 1.000.000 đồng

Gửi 200 triệu với kỳ hạn 6 tháng

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của SCB kỳ hạn 6 tháng ở thời điểm hiện tại là 6,4 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 6 tháng được tính như sau:
200.000.000 x 6,4% x 6 : 12 = 6.400.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 1.066.666 đồng

Gửi 200 triệu với kỳ hạn 9 tháng

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của SCB kỳ hạn 9 tháng là 6,7 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 9 tháng được tính như sau:
200.000.000 x 6,7% x 9 : 12 = 10.050.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 1.116.666 đồng

Gửi 200 triệu với kỳ hạn 12 tháng

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của SCB kỳ hạn 12 tháng ở thời điểm hiện tại là 8,8 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 12 tháng được tính như sau:
200.000.000 x 8,8 % = 17.600.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 1.466.666 đồng