Lãi suất ngân hàng Agribank 2023

Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 3.40%
3 tháng 4.10%
6 tháng 5.00%
9 tháng 5.00%
12 tháng 6.30%
18 tháng 6.30%
24 tháng 6.30%

Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là: 3.40%/năm.
Kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.10%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.
Kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.
Kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.
Kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.
Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.

Cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm

Tiền lãi bằng số tiền gửi, nhân cho lãi suất %, nhân số tháng gửi, rồi chia cho 12
hoặc số tiền gửi nhân cho lãi suất %, nhân với số ngày gửi, rồi chia cho 365

Gửi 300 triệu lãi bao nhiêu mỗi tháng

300 triệu gửi ngân hàng Agribank kỳ hạn 1 tháng lãi bao nhiêu

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng Agribank là 3.40%/năm ở kỳ hạn 1 tháng, khi bạn gửi 300,000,000 đồng tiền lãi 1 tháng sẽ là
300,000,000 x 3.40% x 1 : 12 = 850,000 đồng.

Gửi ngân hàng Agribank 300 triệu kỳ hạn 3 tháng lãi bao nhiêu

Số tiền lãi nhận được sau 3 tháng khi gửi 300,000,000 đồng tại ngân hàng Agribank (lãi suất 4.10%/năm) được tính như sau:

300,000,000 x 4.10% x 3 : 12 = 3,075,000 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng là: 1,025,000 đồng.

Tiền lãi khi gửi 300 triệu ở kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng Agribank

Với lãi suất 5.00%/năm tại ngân hàng Agribank, số tiền lãi sau 6 tháng khi gửi 300,000,000 đồng được tính như sau:

300,000,000 x 5.00% x 6 : 12 = 7,500,000 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 1,250,000 đồng.

Gửi ngân hàng Agribank 300 triệu kỳ hạn 9 tháng lãi bao nhiêu

Số tiền lãi nhận được sau 9 tháng khi gửi 300,000,000 đồng tại ngân hàng Agribank (lãi suất 5.00%/năm) được tính như sau:

300,000,000 x 5.00% x 9 : 12 = 11,250,000 đồng.
Với số tiền lãi 11,250,000 đồng được tính cho 9 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 1,250,000 đồng.

300 triệu với kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng Agribank sẽ được số tiền lãi sau

Với kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng Agribank, lãi suất hiện tại là 6.30%/năm. Số tiền lãi sau 12 tháng được tính như sau:

300,000,000 x 6.30% x 12 : 12 = 18,900,000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 1,575,000 đồng.

100 triệu gửi ngân hàng Vietcombank lãi suất bao nhiêu 2023

Tiền lãi khi gửi 300 triệu ở kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng Agribank

Với kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng Agribank, lãi suất hiện tại là 6.30%/năm. Số tiền lãi sau 18 tháng được tính như sau:

300,000,000 x 6.30% x 18 : 12 = 28,350,000 đồng.
Với số tiền lãi 28,350,000 đồng được tính cho 18 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 1,575,000 đồng.

Tiền lãi nhận được khi gửi 300 triệu với kỳ hạn 24 tháng tại Agribank là

Khi gửi 300,000,000 đồng với kỳ hạn 24 tháng tại ngân hàng Agribank và lãi suất là 6.30%/năm, số tiền lãi sau 24 tháng được tính như sau:

300,000,000 x 6.30% x 24 : 12 = 37,800,000 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng là: 1,575,000 đồng.