Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân

Kì hạn VND
Không kỳ hạn 0,50%
1 Tháng 4,90%
2 Tháng 4,90%
3 Tháng 5,40%
4 Tháng 5,40%
5 Tháng 5,40%
6 Tháng 6,10%
7 Tháng 6,10%
8 Tháng 6,10%
9 Tháng 6,10%
10 Tháng 6,10%
11 Tháng 6,10%
12 Tháng 7,40%
13 Tháng 7,40%
15 Tháng 7,40%
18 Tháng 7,40%
24 Tháng 7,40%

Cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm

Tiền lãi bằng số tiền gửi, nhân cho lãi suất %, nhân số tháng gửi, rồi chia cho 12
hoặc số tiền gửi nhân cho lãi suất %, nhân với số ngày gửi, rồi chia cho 365

Gửi 300 triệu lãi bao nhiêu mỗi tháng

Gửi 300 triệu với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 1 tháng là 4,9 % thì tiền lãi sẽ là:
300.000.000 x 4,9% : 12 = 1.225.000 đồng

Gửi 300 triệu với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 3 tháng là 5,4 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 3 tháng được tính như sau:
300.000.000 x 5,4% x 3 : 12 = 4.050.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 1.350.000 đồng

Gửi 300 triệu với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 6 tháng ở thời điểm hiện tại là 6,1 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 6 tháng được tính như sau:
300.000.000 x 6,1% x 6 : 12 = 9.150.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 1.525.000 đồng
Gửi 300 triệu với kỳ hạn 9 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 9 tháng là 6,1 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 9 tháng được tính như sau:
300.000.000 x 6,1% x 9 : 12 = 13.725.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 1.525.000 đồng

Gửi 300 triệu với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 12 tháng ở thời điểm hiện tại là 7,4 % thì tiền lãi sẽ là:
Lãi suất 12 tháng được tính như sau:
300.000.000 x 7,4 % = 22.200.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng là 1.850.000 đồng

By admin